ต้องการสั่งซื้อฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

 Subscription Price สถาบันที่ให้ข้อมูล (Participating) สถาบันที่ไม่ให้ข้อมูล (Non-Participating)
1st year บอกรับเป็นปีที่ 1 40,000.00 บาท 80,000.00 บาท
Renewal ราคาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่ต่ออายุการบอกรับฐานข้อมูล
2nd year ต่ออายุปีที่ 2 30,000.00 บาท 60,000.00 บาท
3rd year ต่ออายุปีที่ 3 28,000.00 บาท 56,000.00 บาท
4th year ต่ออายุปีที่ 4 และปีต่อๆ ไป 26,000.00 บาท 52,000.00 บาท


สถาบันที่บอกรับมากกว่า 1 ชุด
(Multiple Copies Prices)

Copies บอกรับ 1st year ปีที่ 1 2nd year ต่ออายุปีที่ 2 3rd year ต่ออายุปีที่ 3 4th year ต่ออายุปีที่ 4
2 70,000.00 62,000.00 55,000.00 53,000.00
3 75,000.00 65,000.00 60,000.00 55,000.00
4 80,000.00 70,000.00 65,000.00 60,000.00
5 85,000.00 75,000.00 70,000.00 65,000.00
6 90,000.00 80,000.00 75,000.00 70,000.00
7 95,000.00 85,000.00 80,000.00 75,000.00
8 100,000.00 90,000.00 85,000.00 80,000.00
9 105,000.00 95,000.00 90,000.00 85,000.00
10 ขึ้นไป 110,000.00 100,000.00 95,000.00 90,000.00

ต้องการสั่งซื้อฐานข้อมูลติดต่อโดยตรงที่ ศสท.เท่านั้น ไม่มีวางจำหน่ายที่อื่น
ศสท. ขอเรียนว่าการจัดทำฐานข้อมูลซีดี-รอมวิทยานิพนธ์ ไทยนั้น  ศสท.ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จากสถาบันเจ้าของข้อมูลให้ผลิตและจำหน่ายได้ ฐานข้อมูลซีดีรอมวิทยานิพนธ์นี้ มีจำหน่ายที่ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่มีวางจำหน่ายที่อื่น

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ เพ็ญศิริ วายุภักตร์ โทร 0-2564-7000 ต่อ 1232 E-mail:pensiri@nstda.or.th