สืบค้นฐานข้อมูลซีดี-รอมวิทยานิพนธ์ไทยได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาลต่อไปนี้
พฤษภาคม 2544
ศสท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลงานของคนไทย
 1. กองทัพอากาศ
 2. กรุงเทพ
 3. เกษตรศาสตร์
 4. เกษมบัณฑิต
 5. ม.ขอนแก่น
 6. จุฬาลงกรณ์ (ครุศาสตร์)
 7. จุฬาลงกรณ์ (สถาบันภาษา)
 8. เชียงใหม่ (คณะสังคม)
 9. เชียงใหม่ (สำนักหอสมุด)
 10. เซ็นต์จอห์น
 11. ณิวัฒนา
 12. ทักษิณ
 13. เทคโนโลยีมหานคร
 14. เทคโนโลยีสุรนารี
 15. ธรรมศาสตร์
 16. ธุรกิจบัณฑิต
 17. นเรศวร
 18. บูรพา
 19. มจธ.
 20. พายัพ
 21. มหิดล (พยาบาล)
 22. มหิดล (สำนักหอสมุด)
 23. แม่โจ้
 24. รามคำแหง
 25. ศิลปากร
 26. ศรีปทุม
 27. สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
 28. สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
 29. สจ. เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 30. สจ.พระนครเหนือ
 31. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 32. สถาบันพระปกเกล้า
 33. สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
 34. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 35. สถาบันราชภัฏธนบุรี
 36. สถาบันราชภัฏนครปฐม
 37. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 38. สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 39. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
 40. สถาบันราชภัฏพระนคร
 41. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 42. สถาบันราชภัฏพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 43. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
 44. สถาบันราชภัฏภูเก็ต
 45. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 46. สถาบันราชภัฏยะลา
 47. สถาบันราชภัฏเลย
 48. สถาบันราชภัฏสกลนคร
 49. สถาบันราชภัฏสงขลา
 50. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 51. สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 52. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
 53. สยาม
 54. มสธ.และเครือข่าย 10 แห่ง
 55. อิสเทิร์นเอเชีย
 56. เอเชียอาคเนย์
 57. ม. อัสสัมชัญ
 58. ม.อุบลราชธานี
 59. หอการค้าไทย
 60. ม. มหาสารคาม
 61. ม. วลัยลักษณ์
 62. ม. พายัพ
 63. สถาบันราชภัฏอุดรธานี

ศสท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลงานของคนไทย